KDKINFO Sp. z o.o. - Lider braży szkoleniowej

Kompetentni | Doświadczeni | Kreatywni

Newsletter - Szkolenia KDK Info:

Proszę o przesłanie informacji dotyczących szkoleń na adres e-mail.

Zarządzanie zespołem, organizacja pracy własnej i innych z elementami efektywnego prowadzenia spotkań

13 - 14 lutego 2014r, Warszawa, Centrum

Kluczem do sukcesu lidera jest umiejętność zmieniania zastanych okoliczności, a nie wykorzystanie formalnej władzy i nowego tytułu.

Kenneth Blanchard

 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów oraz osób zarządzania posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem. Inwestowanie w ludzi to często najbardziej efektywna metoda uzyskiwania wzrostu dochodów firmy. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a uzupełnione są o umiejętności psychologiczne. W codziennej pracy menedżera, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych, pełnych napięć nabierają one szczególnego znaczenia. W firmie nowoczesnej posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Uczestnictwo w warsztatach umożliwi realizację następujących celów:

  • Diagnozę własnego potencjału menedżerskiego,
  • Pogłębienie wiedzy komunikacyjnej,
  • Zwiększenie skuteczności menedżerskich poprzez szerszy dobór narzędzi oraz świadomości własnego potencjału komunikacyjnego,
  • Poprawę organizacji pracy własnej,
  • Poprawę organizacji pracy podwładnych i osób współpracujących,
  • Przećwiczenie technik delegowania i egzekwowania poleceń,
  • Przećwiczenie umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia rozmów i spotkań z pracownikami,
  • Poprawę umiejętności wywierania wpływu,
  • Unikania błędów komunikacyjnych,
  • Zwiększenie umiejętności budowania w sposób świadomy własnego wizerunku,
  • Analizę najsilniejszych stron oraz obszarów do poprawy.

 

Program

 

 1. Lider, Przywódca, Menedzer:
  • Realizm i odwaga
  • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany
  • Siła zaangażowania
  • Strategia czy działanie
  • Siła lenistwa
  • Identyfikacja zadań lidera w organizacji
  • Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy
  • Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników)
  • Jak skutecznie budować autorytet w zespole
 2. Jak wykorzystać władzę dla wzrostu efektywności?:
  • Czym jest władza?
  • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera
  • Role i modele przywódcze
  • Style kierowania
  • Tajemnice i sztuka motywowania
  • Kierowanie bezpośrednie a kierowanie pośrednie
  • Znaczenie ról: przywódca, lider i kierownik
  • Rola podległych kierowników w realizacji strategii jednostki
  • Zakłócenia procesu komunikacji pomiędzy szczeblami organizacji
  • Optymalizacja procesów w kierowaniu pośrednim
  • Budowanie relacji z pracownikami podległych kierowników (optymalny zakres działań)
  • Budowanie poczucia wspólnych celów w całej jednostce organizacyjnej
  • Metody rozwijania kompetencji podległych kierowników
 3. Socjotechnika czy skuteczność – komunikacja w przywództwie:
  • Techniki skutecznego porozumiewania się
  • Komunikacja zarządcza
  • Bariery komunikacyjne
  • Skuteczna komunikacja hierarchiczna
 4. Sztuka słowa:
  • rozmowa w relacji zwierzchnik – podwładny
  • kultura dyskusji, wypowiedzi
  • język rozmówcy
  • wykorzystanie walorów językowych
  • tempo, intonacja, siła, akcentowanie
  • jak reagować na gafy, wpadki i przejęzyczenia
  • Sztuka aktywnego słuchania
  • kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
  • Jak prawić i przyjmować komplementy
 5. Sztuka gestu – komunikacja niewerbalna:
  • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
  • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie
  • Jak uniknąć gafy – cmok nonsens i gesty kulturowe
  • Znaczenie kontaktu wzrokowego w różnych kręgach i kulturach
  • Gesty i ich znaczenie w innych krajach
 6. Budowanie i kierowanie zespołem:
  • Grupa czy zespół
  • Etapy tworzenia zespołu
  • Typy zachowań w zespole
  • Role zespołowe
  • Cechy efektywnego zespołu
  • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu
  • Zespołowe podejmowanie decyzji
  • Cykle pracy zespołowej (inicjatywa, tworzenie alternatywnych rozwiązań, koordynacja, realizacja)
  • Formalne i nieformalne źródła autorytetu
  • Koncepcja stylów zarządzania
  • Zarządzanie przez cele
  • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
  • Delegowanie i rozliczanie zadań
  • Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
  • Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami
  • Rozwój zespołu
  • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów
  • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu
 7. Systemy i techniki motywowania pracowników:
  • Motywacja a wywieranie wpływu – korzyści i niebezpieczeństwa
  • Diagnozowanie poziomu motywacji swoich pracowników
  • Jak prawidłowo dobierać narzędzia motywacyjne?
  • dostosowanie technik do potrzeb pracownika
  • Motywowanie osoby a motywowanie zespołu
  • Motywacyjne porozumiewanie się
  • Motywująca krytyka
  • Jak adekwatnie reagować na spadek zaangażowania i energii w zespole?
  • Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania pracowników
  • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników
 8. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole:
  • delegowanie zadań pracownikom:
   • jak i kiedy delegować zadania?
   • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
   • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
   • elementy blokujące delegowanie zadań
  • techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
  • monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników
 9. Znaczenie czasu w pracy:
  • Czas jako źródło sukcesu lub porażki
  • Indywidualne znaczenie czasu
  • Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
  • Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”
  • Własny katalog "pożeraczy" czasu i sposoby "oswajania" ich
 10. Planowanie pracy swojej i podwładnych:
  • Inni ludzie jako „złodzieje czasu”:
   • przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu
   • propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami
   • asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi
  • Znaczenie planowania czasu w procesie pracy
  • Rola planowania w zarządzaniu czasem
 11. Organizacja czasu w praktyce:
  • Techniki ustalania priorytetów
  • Formułowanie i definiowanie celów
  • Metody szacowania czasu trwania zadań:
   • Korygowanie standardów estymacji
   • Średnia ważona
   • Ocena eksperta
   • Technika Delhi
  • Zasady delegowania zadań:
   • ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności
   • rejestr czasu
   • analiza zadań według zasady Eisenhowera
   • zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
  • Planowanie:
   • krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
   • zasady i techniki planowania
   • Planowanie metodą ALPEN
   • czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne
   • metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć
   • pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery)
  • Kontrola:
   • kontrola przebiegu pracy
   • kontrola osiągniętych celów
   • przegląd i ocena dnia (samokontrola)
 12. Organizacja spotkań:
  • Zasady organizowania efektywnych spotkań
  • Ustalanie zakresu merytorycznego spotkań
  • Role grupowe podczas spotkań
  • Standardy organizowania spotkań
  • Zarządzanie spotkaniem
 13. Skuteczne komunikowanie się z osobami o różnych typach osobowości:
  • Rozpoznawanie typów osobowościowych pracowników
  • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
  • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
  • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
  • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
  • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości

Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS
Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

Miejsce szkolenia / konferencji


Warszawa, Centrum

Mapa dojazduKoszt uczestnictwa

Dotyczy zgłoszenia jednej osoby i zawiera: udział w wykładach, materiały, certyfikat ukończenia, napoje oraz posiłki podawane podczas spotkania.

1390 zł + 23% VAT

Zapytaj o dodatkowe informacje


Specjaliści ds. szkoleń działu Kompetencje Osobiste:


Aneta Korczak
tel. 22 379 23 18
aneta.korczak@kdkinfo.com.pl


Proszę o przesłanie na mój adres e-mail dodatkowych informacji na temat szkolenia:
Zarządzanie zespołem, organizacja pracy własnej i innych z elementami efektywnego prowadzenia spotkań


Firma organizująca

KDK Info Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 14, piętro IV
00-561 Warszawa
kdkinfo@kdkinfo.com.pl